Årsberetning 2023 - for årsmøte

Postet av Oslo Fekteklub den 21. Mar 2024

Hei,  Vi har gjennomført årets årsmøte og vi ønsker at alle medlemmene og interesserte kan se hva vi har jobbet med i året 2023. 


-styret- 

Sak 4 Årsberetning 2023

 

Et bilde som inneholder person, sport, idrettskonkurranse, klærAutomatisk generert beskrivelse

 

 

 

Årsberetning Oslo Fekteklub

for året 2023

Idrettslagets organisering

Oslo Fekteklub er organisert gjennom et styre, to hovedtrenere, en sportskomite, et kontrollutvalg og en valgkomite. Styret arbeider tett opp mot trenere i klubben, som ofte deltar i styremøter rundt planlegging av reiser til cuper, arrangement av egne cuper, og treningsarrangementer og innkjøp av utstyr. Styret består av fem personer; to kvinner og tre menn:

 • Leder: Yngve Eliassen
 • Nestleder: Robert Gough
 • Styremedlemmer: Agatha Joyce Oginere, Anne- Kari Grandal og Marcus Eriksson
 • Varamedlemmer: Jelena Pozdnakova og Katarzyna Maria Struss

 

Klubbens trenere er Julia Broniszewska og Joel Oliviera. De har også gjennom året involvert flere av klubbens eldste ungdommer som hjelpetrenere.

 

Valgkomite:

 • Leder: Tore Lysdal
 • Medlemmer: Knut W. Jorfald og Niklas Vilhelm
 • Varamedlem: Eleni Iconomidou

 

Kontrollutvalg:

 • Leder: Farid Naeem
 • Medlem: Jan Roger Ernstsen

Styrets arbeid

2023 har vært et spennende år hvor klubben har vokst. Vi har økt antall jenter/kvinner som fekter hos oss, og mange nye fektere har forsøkt seg i konkurranser. Våre treneres engasjement har bidratt til et godt treningstilbud, med kulturbygging, breddefokus, men også mulighet for å ta trening og fekting et steg videre for de som ønsker det er til stede. Våre treneres stabilitet, kompetanse og videreutvikling av fektere i alle aldre fortsetter å skape et flott miljø for alle i klubben.

Styret har gjennom 2023 arbeidet for å finne en balanse i fordelingen av oppgaver for våre trenere, for å redusere arbeidsmengden som tidvis kan være stor for en klubb i vekst med ambisjoner om å delta på mange cuper og stevner, i og utenfor Norge. Dette er noe styret vil fortsette å finne løsninger på for at redusere avhengighet til enkelte personer. Styret har hatt fem styremøter og avholdt et møte i Sportskomitéen gjennom 2023.

I 2023 har klubben hatt et fokus på å søke midler gjennom stipender som et grep for økte inntekter. Klubben har mottatt 20.000 kr fra Franzefoss til vår jentesatsning, og 12.000 kr fra Zuccarellostiftelsen til utstyr for våre yngste fektere og til rekruttering. Dette er midler som klubben har fått mye ut av. I 2024 vil arbeidet med stipender, sponsorer, vurderinger av brukt utstyr og andre inntektskilder fortsette. 

Medlemstall

Klubben har de siste to årene både vokst og stabilisert seg på et høyere nivå med antall aktive medlemmer. Den prosentvise økningen har fra 2022 til utgangen av 2023 vært:

 • 32% flere menn/gutter
 • 38% flere kvinner/jenter
 • 29% flere aktive medlemmer
 

Kategori

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Kvinner

14

12

33

26

32

22

19

26

36

 

Menn

52

42

79

61

87

65

72

66

85

 

Totalt

66

54

112

87

119

93

91

92

121

 

* Klubben har seks æresmedlemmer og totalt 144 medlemmer (aktive og ikke aktive fektere).

Våre treneres arbeid

Våre dyktige trenere har i 2023 fortsatt sitt utrøttelige arbeid med klubbens fektere, i alle aldre. Gode treningsmuligheter har under året stabilisert klubbens trenersituasjon, som i sin tur gir et tilbud til alle fektere, uansett om man trener en eller fem ganger i uken. Trenerne har klart å rekruttere og beholde barn, ungdommer og voksne som ønsker å komme til Oslo Fekteklub. 

Julia etablerte i 2023 en jentegruppe for de yngre, som har hatt egen trening en dag i uken. Gruppen har gjennom året vokst, flere jenter har testet ut å konkurrere for første gang, og jentene har fått sine første medaljer og pallplasseringer. Et veldig populært tilbud i klubben og dette arbeidet legges merke til i fektemiljøet, der mange klubber strever med å rekruttere og beholde jenter. Oslo Fekteklub har på mange cuper hatt flest jentefektere med i de yngste klassene, og håper med dette å inspirere flere til å gi jentefektingen et løft.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, smil, klærAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder våpen, sverd, person, Kampsport med våpenAutomatisk generert beskrivelse

Klubbens trener Joel Oliviera. Joel har vært mange år i klubben og har trent de fleste av de yngste og ungdommene gjennom årene.

Joel og Julia har også gjennom året involvert våre eldste ungdommer som trenere ved behov. Dette styrker klubben og våre yngste fektere får rollemodeller å se opp til. Dette er også noe som styrker klubbfølelsen og et godt sosialt miljø som vi i klubben setter høyt. Det skal være trygt og gøy å fekte og få nye venner i Oslo Fekteklub.

Klubbens rekruttering, og våre treneres erfaring fra fekting på europeisk toppnivå har gitt flere fektere, større deltakelse på trening og cuper, og muligheter for å satse for de som ønsker det. Klubben har under 2023 tatt en tydelig plass i fektemiljøet i Oslo og Norge, og våre treneres arbeid blir lagt merke til.

Aktiviteter

Treninger

Klubbens treningsaktiviteter foregår i hovedsak i Kuben flerbrukshall, men bruker også Bikuben til vår jentegruppe og individuelle leksjoner. Treninger er mandager til torsdagen hver uke og enkelte ganger på fredager for fri fekting eller treningskonkurranser. Noen av de eldste ungdommene har også treningsprogrammer og individuelle opplegg, i samråd med trenere.

Treningene har under året også innhold konkurranseelementer som lagfekting, parfekting og treningskonkurranser med pulje og elimineringsfekting. I tillegg arrangeres det morsomme treninger og sosiale aktiviteter knyttet til Halloween, jule- og sommeravslutninger.  

 

Et bilde som inneholder person, sport, klær, gruppeAutomatisk generert beskrivelse

Gøy for fektere i alle aldre. Sommeravslutningen 2023.

 

 

Samarbeid med andre klubber i fektemiljøet 

Under året har OF utviklet et godt samarbeid med flere av Oslos andre fekteklubber. Det ble gjennomført en lagkonkurranse sammen med Titan FK på Hovseter, hvor eldre barn og ungdom fikk teste ut lagfekting for første gang. En svært vellykket dag, hvor man fikk muligheten å konkurrere som lag. På denne dagen stilte OF, Titan FK, Bygdøy FK og Njård med deltakere.

 

Klubben har også hatt et uformelt samarbeid med Bygdøy FK hvor fektere, trenere og foreldre fra begge klubbene reiste sammen til Gliwice i Polen. Dette gav ikke bare fekterne muligheten å konkurrere utenlands, men også mulighet for nye bekjentskaper på tvers av klubbene. For de enkelte fekterne og klubbene så ser man også at felles reiseløsninger også gir bedre økonomiske vilkår, som i hovedsak finansieres privat av den enkelte fekter. Denne formen for samarbeid har vært en svært positiv opplevelse og vil videre utforskes.

 

Et bilde som inneholder sko, person, klær, gruppeAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder person, klær, sport, SportAutomatisk generert beskrivelse

Samarbeid på tvers av klubbene i Oslo. Til venstre: Lagfekting i Hovseterhallen hvor en stor gjeng fra OF stilte. Til høyre: Klubbens trener Julia (til høyre) fektet i Oslo Cup og blir støttet av Jelena, Danai og Adrian, og coachet av Filip fra Bygdø FK.

 

 

Treningsleir i Spala, Polen

Julia tok i august før sesongstart med seks gutter i alderen 13-19 år til Spala i Polen på treningsleir. Her var det åtte dager med intensiv trening med fire treningspass om dagen. På treningsleiren fikk de fektet, trent, hatt sosiale aktiviteter og bli godt kjent med hverandre og noen av de andre 100 ungdommene fra ulike land.

Et bilde som inneholder klær, person, mann, skoAutomatisk generert beskrivelse 

Forventningsfull gjeng. På vei til treningsleir sammen med Julia i Polen. Fra venstre: Tinius, Makar, August, Noah, Adrian og Ivo.

 

 

Onsdags- og torsdagsfekting på Bygdø FK og Njård

Noen av klubbens eldre ungdommer har deltatt på enkelte av treningskonkurransene arrangert hos noen av de andre klubbene i Oslo. Dette er for å få ekstra konkurransetrening, mer erfaring og kunne møte fektere med andre stiler og bred erfaring.

 

OFs Zorro cup – ungdomsserien

Klubben har også i 2023 arrangert det årlige stevnet i ungdomsserien, Zorro cup. Årets arrangement i Hovseterhallen var svært vellykket, med rekordhøy deltakelse. Dette generer en god inntektskilde for klubben. Dette er mulig for oss å gjennomføre gjennom et godt samarbeid mellom trenere, frivillige, foreldre og våre ivrige fektere, og ikke minst andre fekteklubber som stiller opp med å låne oss hall, utstyr og dommere. 

Et bilde som inneholder person, klær, judo, sportAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder person, klær, innendørs, MenneskeansiktAutomatisk generert beskrivelse

Zorro cup. Rekordstor deltakelse og mange fektere fra egen klubb som stilte. Til venstre: De frivillige som gjør turneringene gjennomførbare. Peder bak PCn og styrer Ophardt, Helge, Tim, Aina som bidrar med å legge inn resultater, og Adrian som dommer.

 

Styrets økonomiske beretning

Driftsresultatet for 2023 ble på -10.266 NOK, mot budsjettert + 8.000 NOK.   Selv med et negativt driftsresultat har klubben en reserve ved inngangen til 2023. Inngående saldo pr. 1.1.2023 var på NOK 24.057,- og korrigert for etterslep så har vi en egen kapital på NOK 19.983,-

OF eier klubbutstyr, som drakter, masker, korder, poengsystemer, pister og skap for oppbevaring i verdi ca. 525.000 NOK. Dette er en verdi som ikke kommer fram i balanse eller i regnskapet.

Klubben har hatt et svært aktivt år med høy deltakelse på konkurranser, treningsleir, samlinger og økt treningstilbud. Parallelt med dette så har det økte medlemsantallet og stipender gitt mulighet til økt aktivitet og innkjøp av nødvendig utstyr. Dette for å kunne gi alle som kommer til klubben en mulighet å delta og låne utstyr, så langt det er mulig.

Franzefoss-stipendiet gav under året klubben mulighet å støtte våre jenter på å delta på en cup i Bergen, og stipendiet fra Zuccarellostiftelsen gjorde det mulig for klubben å kjøpe inn utstyr fra Sverige og mye brukt gjennom Finn.no.

OFs avtale med idretten online om å benytte seg av økonomisystemet gjennom dem som bla er integrert mot medlemsregisteret, gir trenere og styret muligheten for god økonomisk oppfølging, som er nødvendig for å kunne ta beslutninger for innkjøp eller stevne deltakelse. Oppfølging av økonomien gjøres månedlig og status rapporteres i styremøtene. Medlemskontingenten og inkluderende lisens forble ukorrigert i starten av sesongen.

Sammen med årsregnskapet og styrets økonomiske beretning skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og sk status i idrettslaget. Følgende dokumenter viser den økonomiske situasjonen i klubben:

 • Årsregnskapet og balanse  
 • Kontrollutvalget beretning: Utvalgets vurdering av idrettslagets forvaltning og økonomi

Årsberetningen skal signeres av hele styret 

   

 Konkurranser

Klubben har hatt en rekordstor deltakelse, antall jenter i konkurranser og antall cuper og stevner i 2023. Under året har klubben hatt mange nye fektere i konkurranser, fektere som fått sine første medaljer og mange gode plasseringer. 

 

Klubben har hatt fektere som har representert klubben i:

 • Alle regionale ungdomsseriecuper
 • Alle norske cupen rankingstevner
 • Norske mesterskapet for ungdommer, kadetter og junior
 • Norske mesterskapet for senior og veteraner
 • Norges cup finaler Masters 
 • Nordiske mesterskapet i Kääriku (Estonia)
 • Oslo Cup
 • Kungsbacka Masters (Sverige)
 • Ungdoms cup i Gliwice (Polen)
 • Europacupen (EC) U17 i København (Danmark) 
 • Verdenscupen V(C) U20 i Athen (Hellas)  

 

 

 

Et bilde som inneholder person, klær, smil, MenneskeansiktAutomatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder person, klær, Sportsuniform, MenneskeansiktAutomatisk generert beskrivelse

Gull, sølv og bronse i de norske mesterskapene. Fra venstre Yngve Eliassen (sølv V60), Robert Gough (gull V50) og Tinius Jacobsen (bronse U13)

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder person, klær, sko, veggAutomatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder person, klær, smil, MenneskeansiktAutomatisk generert beskrivelse

Medaljeregn i NC Siddis cup, Stavanger. Til venstre: Tinius (bronse U13), Roland, Noah (bronse U15), Danai (Sølv U20 og bronse U17) og Jelana på en av årets første cuper. Til høyre: Fornøyd coach Julia sammen med Danai og Jelena. Et godt resultat gjennom sesongen bidro til at Jelena kvalifiserte for Norges Cup finalen (master) i U17 senere på våren, der hun tok bronsje.

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder våpen, sverd, Kampsport med våpen, personAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder person, klær, sko, innendørsAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder klær, person, mann, skoAutomatisk generert beskrivelse

 

Nordiske mesterskapet i Kääriku. Til venstre: Adrian og Danai varmer opp til U20. Midten: Adrian lengst til høyre. Til høyre: Klubbens beste fekter ble Adrian med en individuell 10. plass og et sølv med det norske laget i U20.

 

 

Et bilde som inneholder klær, person, sport, ståendeAutomatisk generert beskrivelse

Jentesatsningen har resultert i et godt sosialt treningsmiljø og økt deltakelse i konkurranser. Klubben yngste jenter har vært godt representert, noe som vært godt synlig i fektemiljøet. Fire av klubbens jenter på NC Vinterstøtet, fra venstre Alma (sølv), Lumen med kanin, Evelyn og Millie (bronse).

 

 

Et bilde som inneholder person, sko, klær, mannAutomatisk generert beskrivelse

To lag til start i NM for U23, Seniorer og veteraner. Fra venstre: Julia, Robert, Yngve, Dag, Ivo og Antonio, med Adrian bak.

Et bilde som inneholder person, klær, sport, skoAutomatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, smilAutomatisk generert beskrivelse

Internasjonale stevner gir klubbens konkurransefektere nye erfaringer. Flere av klubbens fektere har testet seg utenlands. Klubben hadde underveis i 2023 fektere som deltok i Verdenscupen U20 i Athen (Adrian Grandal) og i Europacupen U17 i København (Noah Grødahl). Dette var første gangen på lang tid at klubben var representert på slike stevner. Til venstre: Noah og Julia på plass i Danmark. Til høyre: På plass i Kungsbacka (Sverige) for årets første konkurranse hvor Tinius tok en bronse i U13.

 

Et bilde som inneholder person, gruppe, klær, sportAutomatisk generert beskrivelse

Mange som gjennom året testet konkurranser i den regionale ungdomsserien. Ungdomsserien er en lavterskelkonkurranse hvor mange har sine første kamper i konkurransefekting. Her fra Vårstøtet hos Njård hvor klubben hadde mange nye deltakere.

 

 

 

Konkurranseresultater 2023 - Oslo Fekteklub

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, ParallellAutomatisk generert beskrivelseKommentarer

— Guest